Wat is een functioneel optometrisch ontwikkelingsonderzoek?
Een functioneel optometrisch ontwikkelingsonderzoek richt zich vooral op de de evaluatie van de visuele ontwikkeling. Het is een aanvullend onderzoek aan het functioneel visueel onderzoek dat vooral bij kinderen en adolescenten met lees-, leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden wordt uitgevoerd.

In dit visueel ontwikkelingsonderzoek gaat de aandacht uit naar de ‘rijpheid’ van het visuele systeem. De ontwikkeling van het ziensproces wordt gesitueerd ten opzichte van verwachtingen die gelden voor de leeftijd.
Hiervoor maakt de functioneel optometrist gebruik van verschillende visuele ontwikkelingsmodellen (Skeffington, Getman, Wold, Piaget,..) waarin wetmatigheden in de visuele ontwikkeling worden aangetoond. Zo kan de functioneel optometrist bijvoorbeeld nagaan of een kind ‘visueel schoolrijp’ is, of met andere woorden over de nodige visuele vaardigheden beschikt om de overstap naar de basisschool te maken.

Tijdens het functioneel optometrisch ontwikkelingsonderzoek bij kinderen en jongeren met schoolse moeilijkheden wordt een volledig traject gevolgd, te beginnen van bij de opname van visuele informatie, via de verwerking ervan (de visuele waarneming) tot het handelen in het dagelijks leven (reproductie: schrijven, tekenen,..).
De functioneel optometrist gebruikt hiervoor perceptuele en visuomotorische testen. Hij kan na het functioneel optometrisch ontwikkelingsonderzoek een antwoord geven op de vraag of visuele factoren een rol spelen in de leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden. Als dit het geval is wordt er gesproken van visueel gerelateerde leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden.
Aangezien het zien een dominant proces is bij de mens (meer dan 80% van de informatie die we verwerken bereikt ons visueel!), is het vaak betrokken bij leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden zoals een moeilijke start bij het lezen, dyslexie, dyscalculie (rekenstoornissen), disorthografie (spellingsmoeilijkheden), aandachts- en concentratiemoeilijkheden, ADD (Attention Deficit Disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), NLD (Non-verbal Learling Disorder), DCD (Developmental Coordination Disorder) enz..

Functioneel optometrische visuele training kan hier, al dan niet in combinatie met optische hulpmiddelen, vaak een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de moeilijkheden.
Ook kan een functioneel optometrische tussenkomst andere therapieën (vb. logopedie, remedial teaching, orthopedagogie) ondersteunen door het op punt stellen van belangrijke visuele ‘leervoorwaarden’.

Het optometrisch ontwikkelingsonderzoek - samen met het functioneel visueel onderzoek - duurt ongeveer twee uur.